İlan

Belediyemiz sınırları dahilinde Çaybaşı Mahallesi 1 ada 1, 756 ada 1-2-3-4, 765 ada 1-2, 850 ada 13-14-22, 859 ada1-2-3-4-5-8-9-10-11-12-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-34-35-40-41-42,864 ada 1, 868 ada 1, 950 ada 1-2-3-4 parsel nolu parsellerin sınırladığı bölgede (Ç90 nolu düzenleme sahası) 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine istinaden imar uygulaması yapılmakta olup parselasyon planı, özet, dağıtım, tahsis cetvelleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Zabıta Amirliğince 1 ay müddetle ilan edilmiştir. Söz konusu süre zarfında bulunulan itiraz talebine binaen alınan 11.08.2021 tarih ve 435 sayılı encümen kararına istinaden yapılan düzenlemeler Belediyemiz ilan panosu ve internet sayfasında yeniden 1 ay müddetle ilan edilmiştir.